مشاوره و ارزیابی توانبخشی عصبی کودکان

توان‌بخشی عصبی کودک

تشخیص و درمان به موقع فلج مغزی

تشخیص زودهنگام کودک مبتلا به فلج مغزی و سایر اختلالات تکاملی عصبی به بهبود زودتر، کم هزینه تر و کاملتر منجر خواهد شد. توانبخشی عصبی کودکان حوزه‌ای ویژه است که نیاز به همکاری کارشناسان و متخصصین مختلف دارد. هیچ بیماری تکاملی مغز وجود ندارد که توسط یک نفر بهبود یابد. واین بخاطر پیچیدگی ساختار مغز می‌باشد.